Hemodialyzační centrum s nefrologickou ordinací

Hemodialýza

Profesionální péče na nejvyšší úrovni s individuální přístupem k jednotlivým pacientům

Hemodialýza

Hemodiafiltrace (nejlepší metoda pro dialyzované pacienty, která je pro pacienty tou nejpřirozenější), peritoneální dialýza, akutní dialýza:

  • monitory: Fresenius 500S
  • polohovací křesla Fresenius
  • kardiacké křeslo polohovací
  • mobilní vodárna Aqua UNO Fresenius Medical Care

Spolupráce s nemocnicí Boskovice

Zavedení permanentního katétru, našití arterio - venósní spojky, veškeré vyšetření spojené s požadavky hemodialyzovaných pacientů a k zařazení pacienta do transplantačního programu, hospitalizace na jednotlivých odděleních, laboratorní a specializovaná vyšetření.

Přehled zdravotních služeb HDS, u kterých je vyžadován písemný informovaný souhlas najdete zde.

Poskytnutí kopií nebo výpisů ze zdravotnické dokumentace

V případě, že jste naším pacientem, budou Vám výpis nebo kopie zdravotnické dokumentace, která je o Vás vedena, poskytnuty na základě vyplněné žádosti. Výpis nebo kopie budou pořízeny ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od podání žádosti. Pacient a osoby jím určené mohou podat svoji žádost osobně nebo písemně a to každý pracovní den. Při osobním podání žádosti jste povinni prokázat svoji totožnost buď občanským průkazem, nebo cestovním dokladem.Písemná žádost doručená poštou musí obsahovat úředně ověřený podpis žadatele. V případě, že jste osobou, kterou pacient určil jako osobu oprávněnou pořizovat si výpisy či kopie zdravotnické dokumentace jiným způsobem, než jak je uvedeno v předchozím odstavci (např. na základě plné moci), pak Vám budou výpis nebo kopie zdravotnické dokumentace poskytnuty na základě žádosti, jejíž přílohou musí být dokument, kterým Vás pacient určil jako osobu oprávněnou pořizovat si výpisy či kopie zdravotnické dokumentace, přičemž podpis pacienta na takovém dokumentu musí být úředně ověřen.

Spokojenost pacientů

Spokojenost pacientů je zjišťována formou dotazníkového šetření. Dotazníky jsou vyplňovány anonymně a vhazovány do schránek, které jsou k dispozici na pracovišti. Stížnost je možno podat na pracovišti Hemodialyzačního střediska Boskovice a to manažerovi (osobně, dopisem nebo emailem: hemodialyzaboskovice@seznam.cz). Při ústním podání stížnosti je stěžovatel vyzván k písemnému podání. V mimopracovní době je povinen převzít stížnost kterýkoliv zaměstnanec a předat ji následující pracovní den asistentce ředitele. Každá podaná stížnost je zaevidována a dále řešena s odpovědnými zaměstnanci. O zvlášť závažných stížnostech musí být informován neprodleně jednatel, aby mohl stanovit způsob jejich vyřízení (ustavení komise, atd.) a podle povahy případu urychleně zjednat nápravu. Na základě písemného vyjádření se ke stížnosti a zjištění všech okolností je stížnost vyhodnocena jako oprávněná či neoprávněná. Stížnost, vyjádření ke stížnosti, vyhodnocení, včetně případně přijatých nápravných opatření a písemná odpověď je před konečným vyřízením předložena právnímu oddělení k posouzení. Stížnosti musí být vyřízeny do 30 dnů.

 

Kontakty a ordinační dobu najdete v sekci Kontakty »